Korean Kim

Korean Kiki

Japanese Titi

Japanese Miko

Japanese Mandy

Japanese Kate

Japanese Katao

Chinese – Yoyo

Chinese – Sunny